อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Refresher course ในหัวข้อ "Food Safety and Phytosanitary Measures in Global Horticulture Supply Chains" ณ ประเทศอินโดนีเซีย

อาจารย์ไพพรรณ แพเจริญ หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์เพื่อเข้าอบรมหลักสูตร Refresher Course ในหัวข้อ "Food Safety and Phytosanitary Measures in Global Horticulture Supply Chains" ของ Wageningen Centre for Development Innovation and Universitas Singaperbangsa Karawang ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน ถึง 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกัน และมีผู้แทนประเทศเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 20 คน ดังนี้ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศบังคลาเทศ ประเทศภูฐาน ประเทศอินเดีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเนปาล ประเทศไนจีเรีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศศรีลังกา และประเทศไทย