กิจกรรมงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

วันที่26 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี นำบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีเปิด และชมนิทรรศการงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดภายใต้หัวข้อ “Innovative Organization : องค์การแห่งนวัตกรรม” โดยการจัดงานมหกรรมคุณภาพนับเป็นเครื่องมือและกระบวนการหนึ่งที่ใช้เป็นพื้นที่ในแสดงการพัฒนางานจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ซึ่งงานดังกล่าว เป็นพื้นที่ที่ทำให้เกิดความคิดริเริ่มพัฒนาด้านต่างๆ ของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล และการนำเสนอผลงาน การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ พัฒนาตน พัฒนางานนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป ณ หอประชุม อาคารสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา