วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมให้ความรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์โลก ให้กับนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับรายวิชาวิทยาศาสตร์โลก ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์โลก เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักนวัตกรรม สามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรอาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ดังนี้
1.อาจารย์ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล
2.อาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์
3.อาจารย์ ดร.พัชชาวี นวลขาว
4.คุณปราโมทย์ นนทารักษ์
ภาพ/ข่าว งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ/สาขาวิชาธรณีศาสตร์