วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม ให้กับนักเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ครั้งที่ 2

นที่ 6 ธันวาคม 2562 งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม ครั้งที่2 ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง จำนวน 180 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายให้ความรู้จากอาจารย์ประจำสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาธรณีศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติซึ่งกิจกรรมจะแบ่งเป็นการเรียนรู้ใน 4 ฐาน ได้แก่ 1.ฐานการจำแนกแมลง 2.ฐานการสังเคราะห์แสง 3.ฐานธรณีวิทยา และ 4.ฐานการจัดการอัคคีภัย