วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์-ธรณีวิทยา ให้กับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 8 ธันวาคม 2562 งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์-ธรณีวิทยา ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 100 คน ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนสู่มาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและนำไปสู่อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กิจกรรมประกอบไปด้วย การศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์และกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา การออกภาคสนาม ณ บ้านพุปลู และถ้ำกระแซ อำเภอไทรโยคและได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายให้ความรู้จากทีมวิทยากรอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แก้วดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ และนายกันตณัฐ ตระกูลวีรยุทธ ณ อุทยานธรณีและพิพิธภัณฑ์ธรณี วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล