วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย จาก School of Earth and Space Sciences, Department of Geology, Peking University (PKU)

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 อาจารย์​ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล และ Prof. Katsuo Sashida พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาธรณีศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย จาก School of Earth and Space Sciences, Department of Geology, Peking University (PKU) จำนวน 12 ราย เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมสำรวจธรณีวิทยาภาคสนาม (Geological Field Mapping) ระหว่างวันที่ 15-26 ธันวาคม 2562 ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ระยะที่ 2 ในด้านความหลากหลายทางธรณีวิทยา ธรณีสัณฐาน ธรณีโครงสร้าง และธรณีพิบัติภัย โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปฏิบัติการภาคสนามทั้งในวิทยาเขตกาญจนบุรี และพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี