กิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ร่วมกับ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และบุคลากรงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา จังหวัดกาญจนบุรี (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานให้กับนักเรียน ณ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ดังนี้
1.อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม
2.อาจารย์ ดร.อัศวเทพ คูณทวีพาณิชย์