งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมจัดแสดงโปสเตอร์ผลการดำเนินงานยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในงานประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายวิจัยภาคกลาง ปี 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 บุคลากรงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมจัดแสดงโปสเตอร์ผลการดำเนินงานยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในงานประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายวิจัยภาคกลาง ปี 2562  ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
 
วช. ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค ภายใต้กรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายวิจัยภูมิภาคด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยงานในภูมิภาค ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตระหนักในการยกระดับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในหน่วยงานให้มากขึ้น
 
สำหรับในปี 2562 วช. ได้มุ่งเน้นให้มีการดำเนินการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการขับเคลื่อนมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามกลไกการพัฒนาด้านมาตรฐานความปลอดภัย จึงได้กำหนดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการใน 3 ระดับ ได้แก่ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค (network) มหาวิทยาลัยแม่ข่าย (node) และลูกข่าย (sub - node) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยแม่ข่ายและลูกข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านมาตรฐานการวิจัยของภูมิภาค ตลอดจนติดตามการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และกำกับดูแลกลไกการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการภายในภูมิภาค
 
ในงานนี้ห้องปฏิบัติการ Food Analysis Lab (L-112) และ ห้องปฏิบัติการ Chemistry Lab (L-210) ของวิทยาเขตกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีผลการดำเนินงานเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  ได้เข้าร่วมจัดแสดงโปสเตอร์ผลการดำเนินงานยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย