การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40 (WUNCA) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วันที่ 15 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 (Workshop on UniNet Network and computer Application : 40th WUNCA) โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงภาคอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) กำหนดแนวทางการดำเนินงานกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (Uninet)
2) เพื่อศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างสมาชิก
4) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5) เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีให้เป็นที่รู้จัก