กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัท BKK TECH จำกัด และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ จัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างบริษัท BKK TECH จำกัด และ คณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ร่วมต้อนรับ หน่วย ITAP (สวทช.) และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อชมการสาธิตและประเมินการใช้ระบบกึ่งอัตโนมัติช่วยปลูกต้นกล้า ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานอำเภอไทรโยค และเกษตรกรในพื้นที่เข้าชมกิจกรรม ทั้งนี้ต้นแบบของระบบ ได้จากการบูรณาการระหว่างศาสตร์เชิงวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์การเกษตรเพื่อพัฒนาและจัดการระบบการทำการเกษตรอย่างยั่งยืนในสังคมผู้สูงอายุ
 
ภาพ/ข่าว งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ