กิจกรรมความร่วมมือบริการวิชาการกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม ต้อนรับ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และคณะ เพื่อหารือความร่วมมือด้านบริการวิชาการ และจัดกิจกรรม ดังนี้ 1) โครงการ “The safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง และการจัดการพื้นที่เล่นปลอดภัยสำหรับเด็ก” และ2) โครงการออกแบบชีวิต (Life Design)การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 
ภาพ/ข่าว งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ