กิจกรรมภาคสนามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาจาก​ City University of New York กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์

คณาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ประกอบด้วย อาจารย์จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค อาจารย์พรวิวรรณ โพธาสินธุ์ และอาจารย์จันทร์เพ็ญ ศรลัมพ์ เป็นวิทยากรบรรยายภาคสนาม ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2563 ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี จาก Department of Psychology, Hunter College, City University of New York เกี่ยวกับงานวิจัยชะนี พืชป่าเขตร้อน และการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ นอกจากนั้นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของหลักสูตรยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาชาวต่างชาติ ทั้งสำรวจนก ชะนี กระทิง เดินป่าและฟังบรรยายเรื่องปัญหาระหว่างคนกับสัตว์ป่าในพื้นที่เชื่อมต่อกับพื้นที่อนุรักษ์ โดยนักศึกษาไทยได้รับการสนับสนุนทุนจาก Assist. Prof. Josh Plotnik ให้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
 
ภาพ/ข้อมูล : สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์