กิจกรรมอบรม “ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Safety) ครั้งที่ 8 ให้กับนักศึกษา

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Safety) ครั้งที่ 8 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2557 จัดโดยงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ลดความเสี่ยง และช่วยลดโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกอบด้วย 1) แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ก่อนเริ่มปฏิบัติการทดลอง 2) ระเบียบข้อปฏิบัติในการใช้บริการหน่วยปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 3)การซ้อมแผนภาวะฉุกเฉิน 4)ระบบการจัดการของเสียอันตราย และ5) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ห้อง L-316 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี