การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 อ.ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับคณะจาก University of Florida นำโดย Prof. Dr. Lawrence M. Page,Curator of Fishes, Florida Museum of Natural History, บรรยายพิเศษ หัวข้อ "The Fishes of Mae Klong Basin” ให้กับนักศึกษา และคณาจารย์ สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ที่สนใจเข้ารับฟัง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีอาจารย์ ดร.สัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ เป็นผู้ประสานงานการบรรยายพิเศษครั้งนี้ ณ ห้อง L316 อาคารปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี