กิจกรรมบริการวิชาการให้กับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์ดร.เปล่งสุรีย์ เที่ยงน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และอาจารย์ธนากร เที่ยงน้อย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยายและสอนปฏิบัติการในหัวข้อ "การจัดการห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตรสำหรับมาตรฐานการแปรรูป" และ หัวข้อ"ความรู้ด้านโภชนาการและมาตรฐานการผลิตสินค้าแปรรูป" ให้แก่ข้าราชการ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) จากจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคตะวันตกที่มาร่วมฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาเคหะกิจเกษตรของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสมพร แสงกลิ่น ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ร่วมรับฟังด้วย ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี