โครงการศึกษาดูงานและประชุมบอร์ดสัญจร “Retreat” ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การปรับโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาเขตกาญจนบุรี” ให้กับคณะผู้บริหาร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ รูปแบบการบริหารจัดการระหว่างคณะร่วมกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่จะนำมาทบทวนนโยบายและแผนงานของคณะ และข้อมูลการปรับโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม นอกจากนี้ยังเยี่ยมชมพื้นที่ภายในวิทยาเขตกาญจนบุรีด้วย