ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัย กับ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย

วันที่ 2 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางสาววรรณพิมล เสนาแพทย์ภากร ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัย ร่วมกันกับ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย นำโดย Prof.Dr. Sambit Datta Dean, International Faculty of Science and Engineering และ Prof.Dr.Kevin Fynn Director of Industry Engagement ณ ห้องประชุม 516 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)