การประชุมเตรียมความพร้อมการใช้ระบบปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น Flexible Time กับกองทรัพยากรบุคคล และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล หัวหน้างานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และนางสาวมนิตา คงสุวรรณ หัวหน้างานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมหารือการพัฒนาระบบบันทึกการปฎิบัติงาน และเตรียมพร้อม การใช้ระบบการบันทึกเวลาปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น Flexible Time ของบุคลากร วิทยาเขตกาญจนบุรี ผ่านระบบ Application "We Mahidol" ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี