อบรม “การใช้งานระบบ Webex Meeting”

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรม “การใช้งานระบบ Webex Meeting” ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2563 ให้กับคณาจารย์ที่สนใจ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยระบบ Webex Meeting ตามแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 ในกรณีที่ไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิทยาเขตกาญจนบุรีได้ โดยมีบุคลากรจากงานเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมสาธิตการใช้ระบบ Webex Meeting ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี