MUKA-KNUE ประชุมหารือความร่วมมือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนผ่านระบบออนไลน์

วันที่12 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประชุมออนไลน์ ร่วมกับ Korea National University of Education (KNUE) เพื่อหารือความร่วมมือในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนร่วมกันในอนาคต ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และการปรับตัวให้เข้ากับ New Normal ของมหาวิทยาลัย