ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2563

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นำโดย ผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา และ อ.ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ประจำปี 2563 ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมีห้องปฏิบัติการที่เข้ารับการตรวจประเมินจำนวน 7 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่
 
ลำดับ เลขห้อง ชื่อห้องปฏิบัติการ/อาคาร หัวหน้าห้องปฏิบัติการ ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
1 L-102/2 Geochemistry Lab อ.ดร.พัชชาวี  นวลขาว คุณเอกจักร์ จันทร์ดอน
2 L-111 Botany Lab อ.ดร.สุภัทรา ชื่นชอบ คุณสุภัทร ประสพศิลป์
3 L-202 Petrology Lab อ.ปิยะธิดา  แสงทอง คุณเจนจิรา  สระทองยุ้ง
4 L-207 Genetic Room อ.ดร.สุภัทรา ชื่นชอบ คุณธนภัทร  กลับชุ่ม
5 L-302 Plant physiology and Plant tissue culture Lab อ.ดร.เนติยา การะเกตุ คุณบุรินทร์ แสงสุข
6 L-305/2 Food Analysis Lab 2 อ.ดร.จารุภัทร  ลือชา
คุณอัมพา  เอกจิตต์
คุณกรรณิการ์  ภาสดา
7 M-03 โรงเพาะเห็ด คุณเมธี  วิบูลย์เขียว
คุณเมธา รงค์ฤทธิไกร
คุณณภัทร เหมือนลม้าย

ผลการตรวจประเมิน พบว่า ห้องปฏิบัติการทั้ง 7 ห้อง ผ่านเกณฑ์การประเมินความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ของมหาวิทยาลัยมหิดล คือคะแนนรวมทุกองค์ประกอบมากกว่า 80 % โดยมีองค์ประกอบความปลอดภัยที่แต่ละห้องปฏิบัติการสามารถยกระดับมาตรฐานได้คะแนนเต็ม 100% จำนวน 4 องค์ประกอบ จากทั้งหมด 7 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที่ได้คะแนนเต็ม 100% ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย  องค์ประกอบที่ 2 ระบบการจัดการสารเคมี  องค์ประกอบที่ 6 การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และองค์ประกอบที่ 7 การจัดการข้อมูลและเอกสาร

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่การขอรองรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ Peer Evaluation ต่อไป คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ความชื่นชมสำหรับการมุ่งมั่นพัฒนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และกล่าวถึงปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงาน ของวิทยาเขตกาญจนบุรี ดังนี้
1. การส่งเสริม สนับสนุน และความมุ่งมั่นในการพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการจากผู้บริหารส่วนงาน
2. ความร่วมมือและความเข้มแข็งของบุคลากร
3. การตรวจประเมินภายใน (internal audit) ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล