พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมทรัพยากรธรณี และมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมทรัพยากรธรณี กับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี
 
ทั้งนี้ ความร่วมมือทางวิชาการจะร่วมมือกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ พร้อมยกระดับงานวิชาการทางธรณีศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของประเทศ อาทิ ด้านธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีธรณี ธรณีพิบัติภัย ซากดึกดำบรรพ์ และทรัพยากรธรณี ยังครอบคลุมไปถึงการแลกเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรระหว่างมหาวิทยาลัยและกรมทรัพยากรธรณี โดยจะร่วมกันให้การสนับสนุนด้านห้องปฏิบัติการและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการค้นคว้าและวิจัย รวมถึงสนับสนุนให้มีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยน ข้อมูลเพื่อการวิจัย การประเมินผลและการขยายผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ