การประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล (คณบดี) ครั้งที่ 13/2563

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล (คณบดี) ครั้งที่ 13/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมเป็นการประชุมฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อปรึกษาหารือในเรื่องนโยบาย แนวทางการดำเนินงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อยุติในการดำเนินงาน โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการคณะและสถาบัน และผู้แทน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา