การประชุมวิชาการระดับชาติในความร่วมมือ 5 สถาบัน ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Business Across Crisis”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายอีก 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยในครั้งนี้คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติในความร่วมมือ 5 สถาบัน ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Business Across Crisis” (Online Conference) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยสำหรับคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 (หอประชุมเล็ก) ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย