การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนงานราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.กาญจนบุรี และผู้แทนจากส่วนงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมจะแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม พ.ศ.2563 แผนการดำเนินงานและพิจารณากลั่นกรองการแต่งตั้งคณะกรรมการในชุดต่างๆ พร้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ วิทยาเขตกาญจนบุรี