กิจกรรมแลกเปลี่ยนต่างประเทศ​ครั้งแรกในระบบ​ Virtual MUKA-KNUE Virtual​ International​ Exchange​ Program 2020

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม MUKA-KNUE Virtual​ International​ Exchange​ Program 2020 ร่วมกับ Korea National University of Education (KNUE) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมภาษา และศิลปวัฒนธรรมระหว่างกัน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 ก.ค. 2563