กิจกรรมการบริการวิชาการ “โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” (OTOP)

คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นำโดยอาจารย์สุริยา บุตรพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หัวหน้าทีมวิทยากร) พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรบริหารธุรกิจ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การเกษตร ให้บริการวิชาการในโครงการอบรมผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ปี พ.ศ.2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนธุรกิจ การตลาด การสร้างแบรนด์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน จัดโดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ความร่วมมือจาก UBI 5 สถาบัน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม คือ ผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 ก.ค. 63 ณ โรงแรมรีเวอร์ตัน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
 
ภาพ/ข่าว อ.สุริยา บุตรพันธ์