ส่งมอบชุดต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางไปส่งมอบชุดต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563ให้กับนักศึกษาจำนวน 3 ราย ที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในโครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้ชื่อโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านประสบการณ์ตรงแบบออนไลน์รองรับแนวคิดวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal)โดยมีชุดต้อนรับนักศึกษาใหม่ จัดส่งให้นักศึกษาใหม่ทุกรายถึงบ้าน เป็นการแสดงถึงการต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปี 2563 นี้