โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวเปิดและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับบุคคลทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคกลางและภาคตะวันตก มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในการวางแผน และพัฒนาพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ให้กับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันตก และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี