ต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และหอพักนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด และหอพักนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ New Normal ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี