ประชุมหารือความร่วมมือในการจัดกิจกรรม Start Up ระหว่างประเทศของนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ กับ Korea National University of Education (KNUE) และ Hanbat National University

วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมทั้งนางสาวนันทิกานต์ สีดาวงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้ จากสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประชุมหารือความร่วมมือในการจัดกิจกรรม Start Up ระหว่างประเทศของนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ กับ Korea National University of Education (KNUE) และ Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ