อบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีอัคคีภัย อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 16.00 น. วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.กีรติ ศรีประไหม และ อาจารย์ ดร.วิมลมาศ บุญยั่งยืน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี บรรยายให้ความรู้การเผชิญเหตุฉุกเฉินภาคทฤษฎี ในเรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และซักซ้อมการอพยพหนีไฟของอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ ห้องบรรยาย L-218 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ก่อนที่จะเป็นการซักซ้อมจำลองสถานการณ์อพยพหนีไฟออกจากอาคาร และการทดลองใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในภาคปฏิบัติ ให้แก่บุคลากร และแม่บ้าน ผู้ปฏิบัติงานประจำอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์