การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนงานราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.กาญจนบุรี และผู้แทนจากส่วนงานราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาศูนย์ฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม ตามนโยบายและระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมวิมานดิน วิทยาเขตกาญจนบุรี
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดกาญจนบุรี