การอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Signature สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 บุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Signature การลงนามหนังสือแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับสารบรรณ ได้นำไปใช้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature) ให้เกิดความสะดวก และรวดเร็วในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณมากขึ้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี