ประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยบุคลากรงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2  ซึ่งมีห้องปฏิบัติการ Food Analysis (L-112/1) ของรศ.ดร.รุ่งทิวา วงศกรทรัพย์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ และคุณกรรณิการ์ ภาสดา นักวิทยาศาสตร์ ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ร่วมนำเสนอโปสเตอร์ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร