ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8

โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8 สำหรับนักศึกษาสายวิทย์ ปี 2 ทุกคน ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิการบน ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบ muka e-Learining รายวิชา Lab Safety (โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์)