โครงการอบรมการใช้เครื่องมือสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพัน (HAPPINOMETER) ในกลุ่มเกษตรกร

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563  รศ.ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการอบรมการใช้เครื่องมือสำรวจคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพัน (HAPPINOMETER) ในกลุ่มเกษตรกร  โดยมี ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานการจัดอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมงานสัมภาษณ์วัดระดับคุณภาพชีวิต ความสุข และความผูกพันของคนทำงาน โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกร ด้วยการใช้เครื่องมือแฮปปีโนมิเตอร์ (HAPPINOMETER) ที่เป็นนวัตกรรมการวัดความสุขระดับบุคคลและองค์กรทางด้านสังคมศาสตร์ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและวัดความสุขได้ด้วยตนเอง ทราบผลระดับความสุขทันที อีกทั้งสามารถนำผลการวัดมาบริหารจัดการคุณภาพชีวิตและความสุข อย่างครบวงจร 
         ผู้เข้ารับการการอบรมครั้งนี้ ได้แก่ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี และกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัดกาญจนบุรีหรือผู้แทน จัดโดยศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์ AIC จังหวัดกาญจนบุรี ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมวิมานดิน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี