โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ ประจำปี 2562 (รุ่นที่ 4)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ (รุ่นที่ 4) ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี  ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมวิมานดิน โดยได้รับเกียรติจาก คณาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ เป็นวิทยากรในโครงการ
 
โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านธรณีศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรครูในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ซึ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาร่วมกับวิทยาศาสตร์แขนงอื่นๆ ทำให้ครูผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของโลก ความเป็นมาในอดีตและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกำเนิดทรัพยากรธรณี ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ อย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางการสอนและเผยแพร่ แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ผ่านการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติและภาคสนาม