การจัดอบรมวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ค่าย 1)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักเรียนที่เข้าค่ายอบรมวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ โดยมี อาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ ประธานคณะทำงานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นศูนย์สอบในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง และจัดกิจกรรมการอบรมให้กับนักเรียนที่ผานการสอบคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ จำนวน 41 คน เพื่อเข้าค่าย 1 เป็นระยะเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 16-26 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมีวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน และสอบคัดเลือกนักเรียนให้เหลือจำนวน 30 คน เพื่อเข้าค่าย 2 ต่อไป จัดโดย หลักสูตรธรณีศาสตร์ และงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี