การจัดอบรมวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ (ค่าย 2)

ศูนย์ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรมให้กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน 30 คน เป็นระยะเวลา 9 วัน ระหว่างวันที่ 5-13 ธันวาคม 2563 ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งเน้นการฝึกภาคปฏิบัติและการออกภาคสนามเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการสอบคัดเลือกผู้แทนศูนย์เพื่อไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป