การประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC)  ของกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 3 (จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี และจ.สุพรรณบุรี) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยประธานศูนย์ AIC จังหวัดกาญจนบุรี  และคณะกรรมการ AIC 3 จังหวัด ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและแผนการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC ทั้ง 3 จังหวัด ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
        นอกจากนี้ยังเยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการการสาธิตเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมทั้งด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า การใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการเชื่อมโยงสู่ตลาด และการนำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร โดยชุมชนสถาบันการศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน 3 จังหวัด ภายใต้ศูนย์ AIC