มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการติดตามและประเมินผลโครงการสำคัญด้านการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564  ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี  พร้อมทีมผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี  ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมและติดตามประเมินผลข้อสั่งการ/ข้อร้องเรียน, การติดตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย), รับทราบผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานสังกัด อว., และติดตามความคืบหน้าการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  
 
ซึ่งวัตถุประสงค์ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเสริมว่าเพื่อติดตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป้าหมายที่สำคัญคือ "การร่วมทีมกัน" ในทุกภาคส่วน โดย อว.ส่วนหน้า จะเป็นกลไกสำคัญ ที่จะขับเคลื่อนโครงการและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ และพื้นที่สำหรับจัดตั้งโครงการ Smart Farm ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี