การประชุมหารือความร่วมมือด้านวิจัยร่วมกับ Curtin University ประเทศออสเตรเลีย ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบออนไลน์ระหว่าง MUKA และ Curtin University เพื่อหารือความร่วมมือระหว่างกันในด้านวิจัยร่วมกันในอนาคต