มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ SCGP โรงงานวังศาลา ส่งมอบเครื่องผลิตกระถางเพาะชำกล้าไม้แบบย่อยสลายได้จากเศษวัสดุให้กับกลุ่มวิสาหกิจป่าชุมชน หมู่บ้านสามัคคีธรรม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัชวีร์  ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยคุณอภิชาติ ประสิทธิมาภรณ์  Manager-WS Administration Department  ผู้แทน SCGP โรงงานวังศาลา ร่วมเป็นเกียรติส่งมอบเครื่องผลิตกระถางเพาะชำกล้าไม้แบบย่อยสลายได้จากเศษวัสดุ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจป่าชุมชนหมู่บ้านสามัคคีธรรม ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุของเหลือใช้ให้มีมูลค่าเพิ่ม เน้นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่อย่างคุ้มค่า  และเป็นการสร้างโอกาสสร้างอาชีพ สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากร และยังช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วย