นักศึกษาพบคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยทีมบริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมรับฟังความสำเร็จของกิจกรรมนักศึกษา และชี้แจงแนวทางการสนับสนุนนักศึกษาในการประชุม “นักศึกษาพบคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563” 
 
โดยมีนายกันตพัฒน์ ศุจินันท์ชยะกูร นายกสโมสรนักศึกษา นำเสนอผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมาพร้อมแผนการดำเนินงานในอนาคต และทีมสภานักศึกษาได้นำเสนอข้อมูลประเด็นด้าน การเรียน หอพัก และสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ สำหรับนักศึกษา เป็นต้น ณ  ห้อง Co Working Space ชั้น 1 อาคารเรียนรวม