การประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดกาญจนบุรี (Agritech and Innovation Center: AIC)

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี/ประธานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาเขตกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ นายผกายเนติ์ เล่งอี้ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการ ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน ภายในจ.กาญจนบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดกาญจนบุรี (Agritech and Innovation Center: AIC) เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ รับฟังนโยบายกระทรวงพาณิชย์ปี พ.ศ.2564 การเชื่อมโยง OTOP Trader ร่วมเป็นทีม Salesman รวมถึงการบูรณาการระหว่าง AIC และคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม วิทยาเขตกาญจนบุรี