การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานและร่วมต้อนรับคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของวิทยาเขตกาญจนบุรี อาทิ ผลการดำเนินงานประจำปี 2563, ผลสำเร็จของการดำเนินงานวิทยาเขตกาญจนุบรีตามข้อตกลง, กิจกรรมการผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ และการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์และอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 เป็นต้น
 
 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยทีมผู้บริหารวิทยาเขตกาญจนบุรี, กรรมการจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล, ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, และผู้แทนจากหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาวิทยาเขตกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี