การประชุมประเมินผลโครงการการพัฒนาอุปกรณ์ในระบบฟาร์มเกษตรสำหรับสังคมผู้สูงอายุหรือผู้พิการ (ผ่านระบบออนไลน์)

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.2564 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  ร่วมกับ  บริษัท BKK TECH จำกัด  จัดประชุมประเมินผลโครงการการพัฒนาอุปกรณ์ในระบบฟาร์มเกษตรสำหรับสังคมผู้สูงอายุหรือผู้พิการ (ผ่านระบบออนไลน์) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี, พร้อมด้วย รศ.ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี, ผศ.ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม  และที่ปรึกษาเทคโนโลยีจาก ITAP คุณอภิวันท์ รอเสนา ผู้ดำเนินงานบริหารจัดการโครงการฯ เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะและองค์ความรู้เพิ่มเติม ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในแต่ละภาคส่วนของสังคมมากยิ่งขึ้น  โดยมี ผศ.ดร.สุรวุฒน์ อยู่ยงเวชช์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการวิทยาศาสตร์การเกษตร เป็นหัวหน้าโครงการ ภายใต้การสนับสนุนจากหน่วยงานโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) หน่วยงานภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ