โครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ประจำปี 2564 (MUKA Senior Project Exhibition 2021) โดยผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี ประจำปี 2564 (MUKA Senior Project Exhibition 2021) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบบูรณาการ ในวิทยาการต่างสาขานอกเหนือจากสาขาตนเอง อีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะการสื่อสารในที่สาธารณะผ่านการปฏิบัติจริง นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรต้องแสดงความสามารถในการนำเสนอผลงานวิจัยเป็น​ภาษาอังกฤษ​ ซึ่งการนำเสนอผลงานในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเติมเต็มทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาแล้ว ยังเป็นการเติมเต็มทักษะทางด้าน Digital Literacy ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยเช่นกัน​