สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันออนไลน์ “วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ” ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม

วันที่ 26 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 1 The 1st Thailand Earth Science Olympiad (1st TESO) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมอาคารหอพระสมุดส่วนพระองค์ วังสระปทุม ไปยังห้องประชุมไพลินภูธาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี และรองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรี คณะผู้บริหารมูลนิธิ สอวน. คณาจารย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้เข้าแข่งขัน เฝ้ารับเสด็จฯ